Reklama

Praca: Nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko: nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Udostępniania Zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskie. Termin składania dokumentów do 16 sierpnia. 

Wymagane wykształcenie:
Wykształcenie wyższe bibliotekoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym bądź wyższe magisterskie inne niż bibliotekoznawstwo i studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie pedagogiczne.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
2. Znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z wykonywaną pracą.
3. Gotowość do stałego doskonalenia.
4. Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, uczciwość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
6. Zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.
7. Nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
8. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Osoba nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 pkt 3 Karty Nauczyciela w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 pkt 4. Karty Nauczyciela
10. W przypadku wyboru kandydata, przed podpisaniem umowy:

     –  w celu potwierdzenia wymagania 8) kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

     – w celu potwierdzenia wymagania 9) dyrektor zasięgnie informacji o kandydacie z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

2. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie na podobnym stanowisku.
Znajomość programu MAK.
Zakres obowiązków:
1. Kompleksowa komputerowa obsługa czytelników w systemie bibliotecznym MAK w Wydziale Udostępniania Zbiorów.
2. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych o posiadanym księgozbiorze z wykorzystaniem katalogu on – line.
3. Obsługa Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.
5.Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Wspomaganie bibliotekarzy szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
7. Promocja zbiorów Biblioteki i jej usług, propagowanie czytelnictwa i książek z zastosowaniem różnych form aktywności kulturalnej i edukacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z oświadczeniami kandydata:

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
– o nietoczącym się postępowaniu karnym w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniu dyscyplinarnym.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

Warunki pracy:
1. Wymiar zatrudnienia – pełny etat.
2. Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska.
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza” na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 15.00.

Uwagi:
Inne informacje:

1. Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę ich wpływu do Biblioteki. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpływu do biblioteki, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki
>>>  Regulamin naboru <<<
 >>> Kwestionariusz kandydata na pracownika <<<
>>> pełna treść ogłoszenia <<<

 

materiał: oferty pracy
info: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama