Reklama

Praca: Asystent rodziny w GOPS w Zalesiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalesiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko – asystent rodziny.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Legitymuje się wykształceniem:
a) dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
b) dyplomem ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku uzupełnionym szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staz pracy z dziećmi
lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia na asystenta
rodziny /zgodnie z wymogami zwartymi w rozporządzeniu MPIPS z dnia 9 grudnia 2011 roku
1 udokumentuje co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną, lub;
c) średnim i szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną /zgodnie z wymogami zwartymi
w rozporządzeniu MPIPS z dnia 9 grudnia 2011 roku/ i udokumentowanie, co najmniej 3- letniego
stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
2. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
zawieszona ani ograniczona,
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu
egzekucyjnego,
4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
5. posiada obywatelstwo polskie,
6. zna przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisy z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o pomocy społecznej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 Predyspozycje osobowościowe:
1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
2. Zdolności interpersonalne, komunikatywność.
2. Empatia, asertywność, odporność na stres.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie we współpracy z członkiem rodziny i koordynatorem rodzimej pieczy zastępczej,
planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin,
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14) prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17) sporządzanie na wniosek sadu opinii o rodzinie i jej członkach,
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny,
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą robocza lub innymi podmiotami.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys /C V/.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż.
4. Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki
obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd.
8 Podpisane oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
9. Dodatkowo może złożyć referencje, rekomendacje, kopię dokumentów potwierdzających
posiadane uprawnienia i umiejętności przydatne na danym stanowisku pracy.

 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 8 sierpnia 2019 r. do g. 15.30 osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalesiu lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu)
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie
z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

 Dodatkowe informacje:
1 Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
3. Dokumenty: list motywacyjny, CV winny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
4. W życiorysie /CV/ należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia
powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Zalesie www.gops.zalesie.biuletyn.net oraz na tablicy informacyjnej i stronie
internetowej Urzędu Gminy www.zalesie.pl.
6. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 83 375 75 86 w godzinach 7.30-15.30.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie dokumentów/ dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy/ należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą o treści: „Oświadczam, ze niniejszy dokument jest zgodnyz oryginałem ” wraz z datą i podpisem.

Informacja dla kandydatów dotycząca przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe kandydatów przetwarzamy w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta rodziny Podstawą prawną jest zgoda, którą nam udzielono. Zgodę, w każdej chwili można wycofać, ale wówczas kandydat me będzie uczestniczył w naborze. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie.

materiał: praca / gmina Zalesie
tekst: UG w Zalesiu
zdjęcie: pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama