Reklama

Wieści z Unii: Państwa UE poddane ocenie

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2018 r. Również dziś opublikowano internetową tabelę wyników rynku wewnętrznego, która zawiera ocenę wyników krajów na jednolitym rynku UE i wskazuje na obszary problemowe, w których państwa członkowskie i Komisja powinny zwiększyć wysiłki.

Obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy faktycznie przestrzega się zasad, które zostały wspólnie uzgodnione. W listopadzie 2018 r. Komisja przedstawiła nową ocenę pozostałych barier na jednolitym rynku i wezwała państwa członkowskie do zachowania czujności przy wdrażaniu, stosowaniu i egzekwowaniu przepisów UE oraz do powstrzymania się od tworzenia nowych barier. Dotyczy to między innymi emisji z samochodów, handlu elektronicznego, mediów społecznościowych czy sektora usług.

Komisja nieustannie zapewnia właściwe stosowanie i egzekwowanie przepisów UE. Na przykład w 2018 r. Komisja podjęła zdecydowane działania w zakresie egzekwowania przepisów w wielu obszarach polityki. Komisja wspierała władze krajowe i regionalne we wdrażaniu jasnych przepisów dotyczących czystego powietrza i czystej wody. Podjęła również działania przeciwko państwom członkowskim, które nie wywiązały się z zobowiązań i nie wdrożyły unijnych przepisów w obszarze danych dotyczących przelotu pasażera, zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto Komisja korzystała z uprawnień w zakresie egzekwowania prawa w przypadku, gdy pewne kraje UE nie działały wystarczająco szybko, aby poprawić dostęp osób z niepełnosprawnościami do stron internetowych i innych aplikacji mobilnych.

Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE w 2018 r.

Sprawozdanie roczne za 2018 r. wykazuje niewielki wzrost (o 0,8 proc.) liczby wszczętych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (1571 w porównaniu z 1559 w 2017 r.). Po osiągnięciu w 2016 r. szczytowego poziomu w okresie pięciu lat, liczba postępowań zaczęła spadać o 5 proc. między 2016 a 2018 r – zob. wykres 1. Główne obszary polityki dotyczyły m.in. kwestii ochrony środowiska, mobilności i transportu, a także rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Każdy przypadek nieprawidłowego stosowania prawa UE sprawia, że obywatele i przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z praw i świadczeń, jakie przysługują im na podstawie prawa UE. Przykładowo w dziedzinie ochrony środowiska Komisja kontynuowała działania mające na celu zapewnienie pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie jakości powietrza w odniesieniu do wartości dopuszczalnych PM10 i dwutlenku azotu (NO2) oraz systemów monitorowania w całej UE.

Na wykresie 2 (w załączniku) przedstawiono przegląd sytuacji w każdym państwie członkowskim. Jeśli chodzi o spóźnioną transpozycję, najwięcej spraw wszczęto wobec Cypru, Belgii i Hiszpanii, zaś najmniej – wobec Estonii, Danii i Włoch. Wobec Hiszpanii, Włoch i Niemiec wszczęto najwięcej spraw dotyczących nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE, zaś najmniej spraw ogółem w zeszłym roku wszczęto wobec Estonii. Obszary polityki, w których w 2018 r. wszczęto najwięcej nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego to: rynek wewnętrzny UE, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP, a także mobilność i transport (zob. wykres 3).

Zwalczanie opóźnień w transpozycji dyrektyw UE

Aby przedsiębiorstwa i obywatele mogli czerpać korzyści z prawa UE, państwa członkowskie muszą transponować europejskie dyrektywy do krajowych porządków prawnych w określonych terminach.

W 2018 r. liczba nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanych z opóźnieniami w transpozycji gwałtownie spadła o jedną czwartą (z 558 spraw w 2017 r. do 419 w 2018 r.). Za kadencji Komisji Junckera najwięcej nowych spraw dotyczących opóźnień w transpozycji było w roku 2016 (847 przypadków). Komisja wszczęła nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko większości państw członkowskich w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych w terminie uzgodnionym wcześniej przez państwa członkowskie. Aby ułatwić poprawną i terminową transpozycję, Komisja nieustannie wspiera państwa członkowskie, oferując im plany wdrażania, specjalne strony internetowe i wytyczne oraz wymianę najlepszych praktyk na spotkaniach grup ekspertów.

W zeszłym roku Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko 5 państwom członkowskim, domagając się nałożenia kar finansowych. Są to Słowenia (3 sprawy), Hiszpania (3 sprawy), Belgia, Irlandia i Rumunia (po 1 sprawie).

Tabela wyników rynku wewnętrznego z 2019 r.

Tabela wyników rynku wewnętrznego zawiera szczegółowy przegląd tego, jak unijne przepisy dotyczące jednolitego rynku były stosowane w 2018 r. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG); jak bardzo otwarte i zintegrowane są niektóre rynki; oraz w jakim stopniu państwa członkowskie przyczyniły się do stworzenia szeregu narzędzi UE w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania jednolitego rynku.

W zależności od wyników osiągniętych w 2018 r. państwa członkowskie otrzymały 153 zielone, 137 żółtych i 59 czerwonych kartek, wskazujących na osiągnięcie wyników doskonałych (zielone), średnich (żółte) lub poniżej średniej (czerwone).

Z przeglądu (zob. wykres 4 w załączniku) wynika, że pomimo dalszego rozwoju handlu towarami i usługami sytuacja w niektórych obszarach uległa pogorszeniu od 2017 r. Państwa członkowskie poprawiły funkcjonowanie niektórych narzędzi jednolitego rynku, takich jak portal Twoja Europa i system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. W wielu obszarach polityki otrzymały jednak więcej czerwonych kartek niż w ubiegłym roku. Dotyczy to na przykład kwestii sprawiedliwości systemów zamówień publicznych i uznawania kwalifikacji zawodowych, czy też współpracy w ramach systemu EU Pilot.

Ogólnie rzecz biorąc, krajami osiągającymi najlepsze wyniki byłyPortugalia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Litwa, natomiast najwięcej czerwonych i żółtych kartek otrzymały Hiszpania, Włochy, Grecja i Luksemburg.

Komisja reaguje na skargi obywateli

Jeśli obywatel, przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa lub inny podmiot uważa, że doszło do naruszenia prawa UE, może to zgłosić, korzystając z formularza skargi dostępnego na internetowym portalu Europa w zakładce „Twoje prawa”. W 2018 r. większość nowych skarg dotyczyła wymiaru sprawiedliwości i praw konsumentów; rynku wewnętrznego UE, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; oraz zatrudnienia i spraw społecznych. Dzięki portalowi SOLVIT – nieformalnej sieci Komisji i państw członkowskich służącej rozwiązywaniu problemów – obywatele i przedsiębiorstwa mogą szukać rozwiązania problemów z organem publicznym w innym kraju UE.

Kontekst

Już od 1984 r. w odpowiedzi na prośbę Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE w roku poprzednim. Następnie Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji.

W pierwszej kolejności Komisja zajmuje się problemami, w przypadku których jej działania w zakresie egzekwowania prawa mogą spowodować odczuwalne zmiany i przynieść korzyści osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. W warunkach podziału kompetencji między instytucjami europejskimi Komisja Europejska ponosi ogólną odpowiedzialność za wszczęcie procesu legislacyjnego. Rada i Parlament Europejski podejmują decyzje w sprawie wniosków Komisji. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za terminowe i prawidłowe stosowanie, wdrażanie i egzekwowanie prawa Unii w krajowym porządku prawnym. Krąg ten zamyka Komisja: gdy wnioski zostaną przyjęte i staną się prawem UE, Komisja monitoruje, czy państwa członkowskie prawidłowo stosują to prawo i w razie potrzeby podejmuje stosowne działania. W związku z tym Komisja powinna działać stanowczo i szybko, gdy naruszenia utrudniają osiągnięcie celów polityki UE. W tym kontekście Komisja niedawno określiła swoje bardziej strategiczne podejście do egzekwowania przepisów w zakresie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do „większego i bardziej ambitnego działania w odniesieniu do istotnych kwestii oraz mniejszego i skromniejszego działania w odniesieniu do kwestii o niewielkim znaczeniu”.

Coroczna tabela wyników rynku wewnętrznego pozwala ocenić, w jaki sposób państwa członkowskie:

– wdrażają przepisy UE,

– tworzą otwarte i zintegrowane rynki (np. zamówień publicznych, handlu towarami i usługami),

– zajmują się kwestiami administracyjnymi dotyczącymi pracowników zagranicznych (np. kwalifikacjami zawodowymi),

– współpracują i przyczyniają się do rozwoju ogólnounijnych narzędzi zarządzania (np. portal Twoja Europa, Solvit i EURES).

Tabela wyników rynku wewnętrznego pozwala ocenić wyniki w czterech obszarach polityki, dwóch obszarach dotyczących otwartości rynku i integracji oraz 13 narzędzi zarządzania.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Miejsce na Twoją reklamę: tel.605514474

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Różne wizje przyszłości UE były tematem dyskusji o tezach raportu Nowej Konfederacji pt. „Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach głównych sił politycznych w Grupie Wyszehradzkiej”. Wskazywano m.in. na odtwarzanie się podziałów na osi Północ-Południe oraz Wschód-Zachód oraz wspólne interesy polityczno-gospodarcze państw V4.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Pomoc państwa: spółka PCC pod lupą Komisji

Przyznana przez Polskę pomoc publiczna w wysokości 39 mln euro na inwestycję w zakład produkcyjny spółki chemicznej PCC MCAA w Brzegu Dolnym może naruszać unijne przepisy. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie uznając, że zarówno dotacja jak i zwolnienie podatkowe powinny zostać wcześniej poddane unijnej ocenie.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Platformy internetowe raportują KE

Komisja Europejska opublikowała pierwsze roczne sprawozdania sporządzone przez Facebook, Google, Microsoft, Mozilla i Twitter oraz 7 europejskich stowarzyszeń branżowych w oparciu o kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Samoregulacyjny kodeks, zainicjowany w październiku 2018 r., jest ważnym filarem planu walki z dezinformacją w sieci.

Czytaj więcej »

Reklama