Reklama

Biała Podlaska: 12 czerwca poznamy nazwisko nowego rektora PSW. O stanowisko ubiega się dwóch kandydatów

O fotel JM Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ubiega się dwóch kandydatów zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej legitymujących się czynnym prawem wyborczym, są nimi dr hab. Cezary Kalita oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk. Ostatecznego wyboru rektora dokona Kolegium Elektorów w dniu 12 czerwca.

31 maja o godz. 12.30 w auli 133 R odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na rektora.

Poniżej zamieszczamy sylwetki kandydatów na Rektora:

prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Kandydując na stanowisko rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zdaje sobie sprawę z konieczności sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania w kontekście przyjętych planów strategicznych, które zmierzają do utworzenia nowoczesnej, ważnej w regionie Uczelni. Dotychczasowe działania śp. Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera zaowocowały trzykrotnym zdobyciem pierwszego miejsca w rankingu „Perspektyw” oraz kategorii „A” i „B” w procesie ewaluacji wydziałów naszej Uczelni. To dobitnie świadczy o słusznych założeniach strategicznych przyjętych w naszej Uczelni i powinno znaleźć kontynuację w kadencji następnego rektora.

Uważam, że nowoczesna szkoła wyższa musi być oparta na wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, dobrych studentach, nowoczesnej bazie materiałowo-technicznej i dobrym zarządzaniu. W perspektywie kadencji rektora potrzebne są działania, które uwzględniają wymienione wyżej czynniki.

Moimi nadrzędnymi celami jako przyszłego rektora są:

– Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i dobrej marki Uczelni w Polsce.
– Stworzenie studentom przyjaznego środowiska do studiowania.
– Stworzenie pracownikom bezpiecznego i umożliwiającego rozwój miejsca pracy.
– Budowa przyjaznej atmosfery w Uczelni i integracja społeczności akademickiej.

Szanowni Państwo, pragnąc przybliżyć moją sylwetkę jako kandydata na rektora PSW polecam lekturę wywiadu ze mną z 2016 r.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-23-wrzesien-2016

Przedstawiam również moje naukowe CV: J. Nitychoruk – naukowe CV

 

   dr hab. Cezary Kalita

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcje Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ponieważ Uczelnia, z którą byłem związany przez wiele lat, znalazła się w trudnej sytuacji, a znajdujemy się w okresie kształtowania sposobu jej funkcjonowania, które określą jej pozycję w strukturach akademickich naszego kraju na wiele lat. Zmiany ustawowe, które wymuszają również zmiany organizacyjne na uczelniach, są z jednej strony zagrożeniem dla jej pozycji, jak również szansą. Najbliższe dwa lata zdecydują, czy uda się skorzystać z dobrodziejstw ustawy 2.0, czy też pozostać na marginesie przemian. Uczelnia nie upadnie, ale biorąc pod uwagę jej wysoką pozycję w rankingach uczelni zawodowych, warto podjąć wyzwanie i „otworzyć okna i drzwi” na akademickość.

Chciałbym wspomnieć o znakomitym wieloletnim rektorze prof. dr hab. Józefie Bergierze, który był przez blisko 20 lat niekwestionowanym liderem prowadzącym Uczelnię do tak wielu sukcesów. Należy zadać pytanie o przyczyny tego sukcesu. Oprócz niewątpliwych cech przywódczych Rektora, jego wizje rozwoju uczelni były silnie związane z najnowocześniejszymi trendami przemian edukacyjno-kulturowych miast na świecie. Oto na terenach poprzemysłowych, których czasy świetności pozostały tylko we wspomnieniach starszych mieszkańców Białej Podlaskiej, została stworzona nowoczesna przestrzeń edukacyjna, z aspiracjami kreacji kultury i sportu. Profesor Józef Bergier potrafił dostrzec potencjał tam, gdzie już nikt inny nie rokował żadnych nadziei – to miała być upadła dzielnica przemysłowa. Sukces jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy odważnie przekroczymy zastane, aby przekształcić je w coś nowego – innego, ale twórczego. I nie tylko o samą edukację tutaj chodzi.

Jestem przekonany, że dalszy rozwój jest możliwy, a aktualny stan Uczelni jest potencjałem, który to ułatwi. Dlatego razem należy dążyć do akademickości, otworzyć się na nowe możliwości, wspólnie opracowując strategię rozwoju PSW i plan niezbędnych działań wdrożeniowych, aby wykorzystać aktualny dorobek Uczelni i podjąć nowe wyzwania. Nie bójmy się dyskusji na ten temat i śmiałych propozycji, ponieważ od tego zależy los zarówno pracowników, jak i studentów.

Dr hab. Cezary Kalita (ur. 05.06.1967 r. w Piszu) – życiorys akademicki

Droga naukowa Cezarego Kality jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Filozofii i Socjologii, gdzie ukończył w studia z filozofii w 1991 roku. Następnie w 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora filozofii, a w 2019 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Aktualnie pracuje na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (od 1998). W latach 2004–2014 pracował w Instytucie Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej. Ponadto w różnej formie zatrudnienia współpracował z uczelniami: Wydział Zamiejscowy AWF w Białej Podlaskiej (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Wszechnica Mazurska w Olecku (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (2008), Akademia Humanistyczna w Pułtusku (2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018), Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (2010), Szkoła Trenerów PZPN (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), UMCS w Lublinie (staż asystencki).

Na dorobek naukowy Cezarego Kality składają się w sumie 72 pozycje w tym 4 monografie: Wspólnota versus Społeczeństwo. Spór na temat istoty oraz funkcji wspólnoty i społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej (2018),Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia) (2016 – współautorstwo), Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów (2011), Idea wolności w myśli filozoficznej i politycznej siedemnastego wieku (2007) oraz 4 redakcje zbiorowych monografii tematycznych, 13 artykułów w pismach punktowanych, 2 artykuły w pismach zagranicznych, 27 rozdziałów w monografiach krajowych (prace zbiorowe), 13 rozdziałów w monografiach zagranicznych (Austria, Ukraina, Białoruś, Rosja, Słowacja, Bułgaria – głównie w języku angielskim i rosyjskim), 10 recenzji książek w pismach punktowanych.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Cezarego Kality koncentrują się głównie na filozofii i jej różnych dziedzinach, tj. filozofia polityczna i społeczna, historia filozofii, filozofia edukacji i wychowania, filozofia bezpieczeństwa, etyka oraz są uzupełnione w znacznym stopniu przez badania socjologiczne. Jest to wynikiem jego dążenia do rozstrzygania problematyki, która ma znaczenie praktyczne dla funkcjonowania rzeczywistości życia zbiorowego, a dotyczące charakteru relacji jednostki do bytu zbiorowego. Stąd główne tematy publikacji: wolność i jej różne aspekty, edukacja i jej uwarunkowania społeczno-kulturowe, etyczne aspekty regulacji życia zbiorowego oraz wspólnota i społeczeństwo jako formy organizacji zbiorowości. Badał również jako kategorie społeczne różne formy ich przejawu, tj. czas, tajemnica, stereotyp, bezpieczeństwo, turystyka, pokolenia i inne.

W ramach badań statutowych realizował program badawczy jako kierownik tematu Badania nad kryzysem wspólnoty i społeczeństwa (2013–2015) oraz badania własne w temacie Rewolucje a nowe ruchu społeczne (2007–2011), finansowane przez MNiSW. Był też wykonawcą w badaniach statutowych nt. Polska i jej pozycja w świecie – aspekty polityczne, kulturowe, prawne i społeczne (2012). Uczestniczył w 67 konferencjach naukowych, w tym w dziewięciu zagranicznych.

Odbył dwa zagraniczne staże w 2013 i 2017: zagraniczny staż naukowy w Katedrze Prawoznawstwa, Socjologii i Politologii na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franka w Drohobyczu na Ukrainie – badania nad wspólnotą i społeczeństwem; zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny w Katedrze Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych i Prawnych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym w Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. P.O. Suchowa w Homlu na Białorusi – badania nad systemem szkolnictwa i procesami integralności wspólnoty (mniejszości narodowe).

Promotor 33 prac magisterskich i 220 prac licencjackich na kierunkach: politologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe  (UPH w Siedlcach, PSW w Białej Podlaskiej, WM w Olecku) oraz promotor pomocniczy w jednym postępowaniu doktorskim.

Do doświadczeń zawodowych związanych z pracą organizacyjną na uczelniach można m.in. zaliczyć funkcje: pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego ds. Komputeryzacji, członek Komisji ds. Innowacji i Współpracy, członek Komisji Rektorskiej ds. Informatyzacji, koordynator ds. ECTS Instytutu Nauk Społecznych, opiekun roku na kierunku politologia i bezpieczeństwo narodowe, przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (IP PWSZ), sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WH AP), członek wydziałowej komisji wyborczej (WH AP) 2008–2012, członek Senatu PSW w Białej Podlaskiej (przedstawiciel Rektora UPH) 2008–2012, członek Senatu UPH w kadencji 2012–2016, członek Rady Wydziału Humanistycznego UPH w latach 2012–2016, członek Senatu PSW w Białej Podlaskiej (przedstawiciel uczelni współpracującej – UPH) 2013–2014, członek senackiej komisji finansów i budżetu UPH w latach 2012–2016, pełnomocnik dziekana WH ds. promocji 2017–2018. Wielokrotnie nagradzany nagrodami rektorów (osiem razy PSW i trzy razy w UPH) oraz odznaczony medalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki w 2008 roku.

Od 2009 roku jest zastępcą redaktora naczelnego rocznika naukowego „DOCTRINA. Studia społeczno-polityczne” (pismo z listy B MNiSW – 9 punktów), z którego redakcją jest formalnie związany od jej początku, tj. od 2004 roku. Był również redaktorem tematycznym w pismach naukowych: „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” (2011–2012), „Secretum. Służby specjalne. Bezpieczeństwo. Informacja” (2014–2015).

Cezary Kalita był założycielem (2007) i jest aktywnym członkiem oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Siedlcach (skarbnik), w ramach którego działalności wygłosił kilka referatów. Ponadto jest członkiem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (kierownik sekcji filozoficznej), a od 2017 członkiem Białoruskiego Towarzystwa Filozoficznego – Oddział w Homlu.

Od 2004 roku działa aktywnie w komitecie organizacyjnym Olimpiady Filozoficznej (był w latach 1985 i 1986 jej laureatem szczebla wojewódzkiego). Również był twórcą i opiekunem Koła Naukowego Filozofów na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w latach 2004–2010. Wygłaszał wykłady na tematy związane z filozofią i socjologią wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wykłady okolicznościowe dla szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz dla więźniów zakładu karnego (Filozofia zaczyna się w tym sezonie w więzieniu: ku wolności). Brał udział w wielu debatach i wywiadach radiowych, prasowych czy telewizyjnych, głównie jako filozof polityki. W ramach działalności popularyzatorskich nauki przez wiele lat (2013–2016) prowadziłem bloga „Solilokwia Kality” na tematy filozoficzne oraz na portalu „natemat.pl” (społeczeństwo i polityka).

Prywatnie mąż Katarzyny i dwóch córek Pauliny i Natalii. Mieszka w Białej Podlaskiej w pobliżu uczeni. Opiekun dwóch psów: wyżła weimarskiego Bluśka i beagle’a Enkidu. Biegacz – maratończyk i ultramaratończyk od początku związany z Klubem Biegacza Biała Biega. Członek stowarzyszenia Biała Samorządowa. Twórca poezji haiku. Miłośnik muzyki The Smith, kwiatów kosaćca (irysów), malarstwa Vermeera, drzeworytów w stylu ukiyo-e Hokusai, norweskich lodowców oraz kartaczy (tych prawdziwych z Suwalszczyzny).

Wstępne założenia do dyskusji i działań w Uczelni:

– Ukończenie prac nad statutem – struktury zarządcze w Uczelni (rektor, prorektorzy, dziekani, koordynatorzy dyscyplin, koordynatorzy kierunków, kierownicy badań)
– Reorganizacja wydziałów lub zachowanie ich struktury
– Federacyjność lub samodzielność („samotność”) uczelni
– Ewaluacja w dyscyplinach – priorytety i możliwości
– Kreacja nowych kierunków dydaktycznych
– Swoboda tworzenia jednostek badawczych
– Wzmocnienie kadrowe a kreacja i stabilność miejscowej kadry
– Kierunek Wschód – pozyskiwanie studentów i współpracy międzyuczelnianej
– Pluralizacja i demokratyzacja procesu wyborczego w Uczelni
– Oddziaływanie kulturotwórcze Uczelni na środowisko lokalne
– Dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców
– Klub partnerów biznesowych Uczelni
– Uczelnia dla Miasta – Miasto dla Uczelni
– Uczelniany ogród botaniczny w stylu japońskim

 


materiał: Biała Podlaska miasto
info / zdjęcia: PSW w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 0 komentarzy do tego artykułu.

  1. Jerzy Nitychoruk jest niewątpliwie jedynym właściwym kandydatem na stanowisko Rektora PSW. Prawdziwy profesor z nauk ścisłych. Osoba która szanuje innych i jest związana z Biała Podlaską. Panie Dziekanie ma Pan moje poparcie!!!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama