Biała Podlaska: Chcesz pracować w bibliotece?

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym i Czytelni w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Miejsce pracy: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Wymiar czasu pracy: 1 etat Data ogłoszenia: 01.08.2018 r.Termin składania dokumentów: 17.08.2018 r. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełnić następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Dobra umiejętność obsługi komputera.
Znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z wykonywaną pracą.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Gotowość do stałego doskonalenia.
Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Znajomość formatu MARC-21.
Znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i UKD.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Bibliografia bieżąca czasopism w formacie MARC-21.
Prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych.
Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
w oparciu o:
– księgozbiór Czytelni,
– własne katalogi i bazy bibliograficzne,
– katalogi bibliotek polskich i światowych dostępne w sieci Internetowej.

Praca z czytelnikiem w ramach pełnionych dyżurów w Czytelni.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.
Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Wspomaganie bibliotekarzy szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
Promocja Biblioteki w środowisku, propagowanie czytelnictwa.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar zatrudnienia – pełny etat.
2. Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska.
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
4. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz
z oświadczeniami kandydata:
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Białej Podlaskiej” na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godz. 15.00

7. Inne informacje:

1. Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę ich wpływu do Biblioteki.W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpływu do biblioteki, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.

2. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin naboru


materiał: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
tekst :Anna Denkiewicz Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *