Leśna Podlaska: Wody w gminie już nie zabraknie (galeria)

Gmina Leśna Podlaska realizuje projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa, współfinansowanego ze środków europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: ponad 1 mln 65 tys 752 zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln 655 tys 236 zł.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno – bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na obszarze wiejskim Gminy.

Celami szczegółowymi są:
– poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez działania mające na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody,
– przeciwdziałanie skutkom suszy i zapewnienie ciągłości dostaw,
– zmniejszenie strat w dostawach wody oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Realizacja celu głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego, a także umożliwi rozwój przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz prawdopodobieństwa chorób u ludzi i zwierząt wywołanych kontaktem z zanieczyszczoną wodą.

W wyniku osiągnięcia założonych celów możliwy będzie społeczny, turystyczny i gospodarczy rozwój obszarów wiejskich w Gminie Leśna Podlaska. Realizacja projektu zakłada modernizację ujęcia wody w m. Leśna Podlaska wraz z budową zbiornika wyrównawczego, modernizacja i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Bordziłówka Nowa i Zaberbecze oraz Leśna Podlaska, instalację system radiowego odczytu wodomierzy wraz z montażem wodomierzy. Dzięki zrealizowaniu projektu w założonym zakresie obszar gminy zostanie w pełni zwodociągowany.

Po realizacji projektu liczba użytkowników sieci wzrośnie, ponadto poprawie ulegnie jakość dostarczanej wody. Wszyscy nowi odbiorcy mają zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków.

 

 

materiał: Leśna Podlaska gmina
temat: Leśna Podlaska gmina / Wodociągi Leśna Podlaska
tekst: Agata Borysiuk Urząd Gminy w Leśnej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
film i zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *