Seminarium nt. zatrudnienia socjalnego (zaproszenie)

Debata na temat możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główny cel seminarium, które odbędzie się 20 czerwca 2018r. w Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedlce przy ul.
Budowlanej 1 o godz. 10:00.

Seminarium będzie okazją do szukania nowych, partnerskich rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. Wspólne spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu, pozwoli na wypracowanie najlepszych kierunków i możliwości współpracy na rzecz włączenia defaworyzowanych grup społecznych w otwarty rynek pracy i tym samym uzyskanie samodzielności ekonomicznej. Organizatorami seminarium są Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Spotkanie potrwa do godz. 13:00.
Prelegenci:
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Z-ca Dyrektora – Elżbieta Bogucka);
2. Caritas Diecezji Siedleckiej (Dyrektor – Ks. Marek Bieńkowski, Ks. Paweł Wojdat,
Magdalena Ozygała, Elżbieta Szopka);
3. Centrum Integracji Społecznej (Kierownik – Agata Ługowska);
4. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach (Dyrektor – Ewa Marchel);
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach (Dyrektor- Adam Kowalczuk);
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu (Kierownik – Elżbieta Łastowska);
7. Mostostal Siedlce (Prezes – Andrzej Hojna).
Temat:
Zatrudnienie socjalne, jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

Teza:
Instytucję zatrudnienia socjalnego wprowadzono do ustawodawstwa polskiego w czerwcu 2003 r. Pojęcie to zdefiniowano w ustawie o zatrudnieniu socjalnym jako zapewnianie osobom, w szczególności bezdomnym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków, chorym psychicznie, długotrwale bezrobotnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom i osobom niepełnosprawnym, możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej. Wspomniana ustawa, a także jej kolejne nowelizacje, utrwaliły ujęcie tej koncepcji w ramach instrumentarium metod pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontrakt socjalny oferuje osobie potrzebującej nie tylko zasiłek, ale przede wszystkim kompleksowe wsparcie jego działań i wyzwolenie własnej aktywności. Wskazuje osobie (rodzinie) kierunki działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do własnej aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia możliwość korzystania z potrzebnego doradztwa lub szkoleń oraz pomocy finansowej, jak również określa sposób wsparcia działań beneficjenta przez pracownika socjalnego.

Oba objęte w 2013 roku badaniami NIK instrumenty oddziaływania na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli kontrakty socjalne i zatrudnienie socjalne, są komplementarne. Stosowanie pierwszego z nich ma pomagać osobie zagrożonej w uzyskaniu samodzielności, a drugiego pozwolić na efektywne stymulowanie powrotu na otwarty rynek pracy.

W jakim zakresie OPS, instytucje rynku pracy oraz biznes mają lub mogą mieć wpływ na rozmiar i ostateczne efekty
realizowanych programów zatrudnienia socjalnego?

Jaki wpływ na rozwój lokalny, ograniczenie skali wykluczenia społecznego i bezrobocia ma lub może mieć CIS?

Rozwiązanie powyższych problemów wskaże możliwe kierunki działań oraz pozwoli na sformułowanie wniosków, które w  zasadniczy sposób przyczynią się do szerszego spojrzenia na problematykę przygotowania płaszczyzny współpracy z
udziałem wszystkich interesariuszy zrównoważonego rozwoju miasta i powiatu siedleckiego – samorządu, OPS, instytucji rynku pracy i biznesu.

Obszary Tematyczne Seminarium
1) Znaczenie programów zatrudnienia socjalnego w kształtowaniu polityki społecznej względem grup szczególnego ryzyka:
rola CIS w kształtowaniu polityki społecznej – wyzwania i możliwości
2) Wpływ doświadczeń CIS na jakość reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

udział CIS w programach i projektach aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmiana w organizowaniu i realizowaniu zadań współpracy CIS z OPS, instytucjami rynku pracy i biznesem.

wzrost znaczenia świadomości społeczności miasta i pow. siedleckiego i jego wpływ na społeczny odbiór osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rola osiągnięć CIS i ich znaczenie w kształtowaniu morale i etosu uczestnika CIS budowa i ugruntowanie wiarygodności CIS na otwartym rynku pracy (wyróżnienia).


materiał: Caritas Diecezji Siedleckiej
tekst: Caritas Diecezji Siedleckiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *