Powiat: XI Biała Blues Festival bez wsparcia finansowego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej rozstrzygnął w formie uchwały sprawę odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego. W dniu 13 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wpłynęła uproszczona oferta na dotację realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XI Biała Blues Festival”. Samorządowcy Powiatu Bialskiego po wnikliwej analizie uznali za niecelowe realizacji w/w zadania publicznego ze środków powiatu bialskiego. Odmowa nie zamyka jednak oferentowi drogi do ubiegania się o środki na inne przedsięwzięcia realizowane jednak z udziałem i na terenie mieszkańców miast i gmin Powiatu Bialskiego ziemskiego.

Zadanie to – Biała Blues Festival – polega na organizacji imprezy muzycznej dla ok. 1000 słuchaczy bluesa. Z dotacji planowane było opłacenie kosztów honorarium muzyków.

Zarząd Powiatu ocenił, że oferta spełnia wymienione ustawowo warunki tj.:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł,
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Jednakże w opisie zadania publicznego nie było szczegółowo opisanego festiwalu z uzasadnieniem pojawiających się w szacunkowej kalkulacji kosztów, ani opisu przewidzianego wkładu osobowego, a także wkładu rzeczowego.

Jak zaznaczono w sprawozdaniu Zarządu Powiatu Bialskiego, mimo, że oferent zaznaczył, że impreza służy promocji również powiatu bialskiego, to jednak jednocześnie oferent podkreślił, że impreza jest wizytówką kulturalną miasta Biała Podlaska, wskazując tym samym na zakres i głównych odbiorców tego przedsięwzięcia.

Uznanie za niecelowe realizacji w/w zadania publicznego ze środków powiatu bialskiego, nie zamyka jednak oferentowi drogi do ubiegania się o środki na inne przedsięwzięcia.

Art. 19a 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sposób realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Z przepisu wynika kompetencja Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej do uznawania celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie złożonej w trybie art. 19a ww. ustawy.

Zatem uznaje się, że organizator w ofercie nie wskazał sposobów efektywnej promocji powiatu, natomiast że jest to impreza dedykowana przede wszystkim miastu Biała Podlaska i jest jego wizytówką. Z tych też powodów uznaje się za niecelowe dofinansowanie tej imprezy.

 

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Zarząd Powiatu
opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *