Powiat: Wiemy co do 2020 roku powstanie w ramach Opieki Zastępczej Dzieci i Młodzieży

Szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych, powstanie trzech Rodzinnych Domów Dziecka, utworzenie pięciu nowych zawodowych rodzin zastępcze, oraz budowę Ośrodka Socjoterapii dla dzieci w wieku szkolnym na terenie Powiatu Bialskiego, to założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej (PPRPZ) na lata 2018-2020 uchwalonego podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej pod koniec marca br.. I już w tym roku uruchomiona zostanie nowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Maniach dla 14 wychowanków.

PPRPZ na terenie Powiatu Bialskiego skierowany jest do funkcjonujących rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, kandydatów na opiekunów zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków.

W zakresie udzielania wsparcia rodzinom w systemie pieczy zastępczej oraz poszukiwania i kwalifikowania kandydatów na opiekunów zastępczych Program oparty jest na zasadzie wzajemnej współpracy i współdziałania instytycji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk i osób fizycznych związanych pośrednio lub bezpośrednio z pracą na rzecz wspierania dziecka i rodziny.

Obowiązuje tu też jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących działania. Wszystko po to aby zachować prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Opieka nad dzieckiem i rodziną jest integralną częścią systemu pomocy społecznej.

Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka w każdym okresie jego rozwoju. Jednakże czasami aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje potrzebuje specjalistycznego wsparcia.

Obecnie przyjęty PPRPZ jest już kolejnym po programach na lata 2012-2014 oraz 2015-2017. W roku 2014 przyjęto Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych z perspektywą do roku 2022. Jednym z jej elementów jest obszar opieki nad dzieckiem i rodziną. Obecny program obejmuje lata 2018-2020 i jest kontynuacją poprzedniego.

PPRPZ zawiera:
– wczesną profilaktykę poprzez rozwój poradnictwa i terapii rodzin dysfunkcyjnych,
– tworzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic terapeutycznych, środowiskowych, ośrodków interwencji kryzysowej,
– wspieranie rodzin i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów,
– tworzenie zastępczej opieki rodzinnej poprzez powołanie profesjonalnych rodzin zastępczych.

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych należy udzielić pomocy w formie: poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej i pracy socjalnej.

W Powiecie Bialskim wg stanu na koniec grudnia 2017 roku funkcjonowały 82 rodziny zastępcze, w których umieszczono 152 dzieci.

Nie CZY tylko KIEDY powstanie Ośrodek Socjoterapi dla dzieci?
W ostatnim czasie narasta problem diagnozowania u coraz większej liczby dzieci w wieku szkoły podstawowej, przebywających zarówno w pieczy zastępczej jak i w środowiskach rodzin biologicznych potrzebę kształcenia specjalistycznego z uwagi na obserwowane zaburzenia zachowania zagrożone wykluczeniem społecznym. A to wiąże się z kształceniem dzieci w Ośrodkach Socjoterapii. Tymczasem rodziny często mają utrudniony dostęp do terapeutów i borykają się z ograniczoną liczbą miejsc w Ośrodkach. Rozwiązaniem byłoby utworzenie na terenie Powiatu Bialskiego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci w wieku szkolnym.

PPRPZ do roku 2020 zawiera:
– promocję rodzinnych form pieczy zastępczej,
– specjalistycze szkolenia dla rodziców zastępczych,
– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne,
– wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków,
– szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych,
– zawarcie w ramach rodzinnej pieczy zastępczej umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka, mają powstać do 2020 – 3. takie RDD,
– powołane zostaną też nowe zawodowe rodziny zastępcze, do końca 2020 roku – 5. takich rodzin.
– uruchomienie w 2018 roku nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach dla 14 wychowanków.

W celu stworzenia dzieciom optymalnych warunków dla ich harmonijnego rozwoju, niezbędne jest zapewnienie im opieki w rodzinie naturalnej lub stworzenie jak najlepszych warunków dla jego rozwoju i wychowania w odpowiednich formach pieczy zastępczej.

Podejmowane działąnia profilaktyczne pozwolą jak najdłużej funkcjonować dziecku w środowisku rodzinnym. Będzie to możliwe dzięki specjalistycznemu poradnictwu i rozwojowi sieci placówek wsparcia dziennego oraz wsparciu finansowemu pozwalającemu na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Dzieci które zostały pozbawione właściwej opieki i wychowania w rodzinie biologicznej, zostaną przyjęte do pieczy zastępczej.

Należy dążyć do skracania okresów pobytu dzieci w zastępczej formie opieki na rzecz powrotu do rodzin biologicznych. W tym celu niezbędny jest rozwinięty system wsparcia środowiskowego wraz z pomocą terapeutyczną, materialną i socjalną przeznaczoną dla rodzin dysfunkcyjnych, z wczesną interwencją zespołów składających się z profesjonalistów (pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, pedagog szkolny, kurator zawodowy, policjant, lekarz).

Do prawidłowej realizacji w/w celów niezbędne jest utworzenie sprawnie funkcjonującego systemu współpracy i komunikacji pomiędzy organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie na terenie Powiatu Bialskiego. Koordynatorem tego działania od 2012 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), które realizuje cele zawarte w powyższym PPRPZ, Kompleksowym Programie Dziecku i Rodzinie oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W lokalnym systemie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych uczestniczą również inne podmioty i instytucje zajmujące się na co dzień wspieraniem rodzin dotkniętych różnego rodzaju kryzysami.

Założenia PPRPZ, które nie zostaną zrealizowane w latach 2018-2020 będą uwzględnione w kolejnym programie.

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej / Powiat Bialski
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *