Raport ochrony środowiska Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu, Rada Powiatu w Białej Podlaskiej zapoznali się i dyskutowali nad „Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego za lata 2015 – 2016”. W raporcie znalazły się działania podejmowane jeszcze w 2014 roku, a perspektywa planów zamyka się rokiem 2021. Raport zawiera 99 zadań jakie wyznaczono do realizowano w ciągu ostatnich lat. 73 z nich podjęto się realizować, z czego 39 zostało zakończych, a 34 realizowane są na bieżąco. Zgodnie z Raportem w miastach i gminach Powiatu bialskiego działa prawie 2000 km sieci wodociągowej, ponad pół tysiąca km sieci kanalizacyjnej. W najbliższych latach znacznie przybędzie wodociągów (łącznie ok. 150 km sieci), przyśpieszy też budowa sieci kanalizacyjnej, w perspektywie do 2021 roku będzie to ok. 50 km nowych magistrali.

 

Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.
W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 99 zadań. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r. na terenie powiatu bialskiego podjęto się realizacji 73 zadań. 39 zostało wykonanych całkowicie. 34 realizowanych jest na bieżąco, często w ramach funkcjonowania jednostek administracyjnych. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa jakości wód, zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa, zapobieganie poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.

Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.

Powiat Bialski pozyskiwał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze Unii Europejskiej, budżet Państwa, budżet Województwa Lubelskiego czy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Sieć wodociągowa
Całkowita długość sieci wodociągowej w powiecie bialskim w 2016 roku wynosiła 1 961,5 km, a ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 24 941 sztuk. Liczba osób korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła w 2015 roku 88 176 osób. Porównując do ogólnej liczby ludności w powiecie bialskim w 2015 roku (112 507 osób) sieć wodociągowa kształtuje się na dobrym poziomie. Długość poszczególnych wodociągów w gminach, połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym oraz ilość osób korzystających z sieci wodociągowej przedstawia tabela. Liczba przyłączy w 2016 roku wzrosła w porównaniu do 2015 roku. W 2016 roku brak danych o ilości osób korzystających z sieci wodociągowej.

Sieć kanalizacyjna
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w powiecie bialskim w 2016 roku wynosiła 502,1 km, a ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 10 042 sztuk. Liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2015 roku 42 514 osób. Porównując do ogólnej liczby ludności w powiecie bialskim w 2015 roku (112 507 osób) sieć kanalizacyjna kształtuje się na średnim poziomie. Długość poszczególnych sieci kanalizacyjnych w gminach, połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, ilość ścieków odprowadzonych oraz ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela. Liczba przyłączy w 2016 roku wzrosła w porównaniu do 2015 roku. W 2016 roku brak danych o ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Systemy indywidualne gospodarki ściekowej
W miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego lub istnieje on w bardzo ograniczonym zakresie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Ilość zbiorników bezodpływowych w porównaniu z 2014 rokiem wzrosła w 2016 roku o 41 sztuk. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu z 2014 rokiem wzrosła w 2016 roku o 273 sztuki.

Odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej. W roku 2016 na terenie powiatu bialskiego zebrano 8 793,17 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Najwięcej zostało wytworzonych w mieście Międzyrzec Podlaski (1 880,53 Mg) natomiast najmniej wytworzyli mieszkańcy gminy Rokitno, dokładnie 40,38 Mg w roku 2016.

Organizacja Regionu Biała Podlaska (wg stanu na 31.12.2015r.) gospodarka odpadami.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022.

Hałas
Hałas jako zanieczyszczenie szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i powodujące dyskomfort funkcjonowania człowieka w środowisku podlega unormowaniom i jest ewidencjonowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach monitoringu hałasu oraz działalności kontrolnej.

W ramach monitoringu hałasu w 2015r. WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w Konstantynowie. W punkcie pomiarowym przy wspólnym odcinku dróg wojewódzkich nr 811 i 698 przekroczenia wynoszące około 3 dB występowały nocą.

Jakość powietrza
Na poniższym rysunku przedstawiono obszary przekroczeń benzo(a)pirenu na terenie powiatu bialskiego w roku 2016.

Źródło: Ocena Jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016r

Podsumowanie
Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Powiat Bialski to jednostka, która przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych.

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bialskiego w latach 2015-2016 podjęto się realizacji 73 zadań wynikających z zapisów ww. Programu.

Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.
Powiat pozyskiwał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze Unii Europejskiej, budżet Państwa, budżet Województwa Lubelskiego czy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Władze powiatu i gmin przeznaczają znaczne nakłady finansowe m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo – kanalizacyjnej (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej), gospodarkę odpadami czy też termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Władze wybierają te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostki przeznaczały również środki na zadania bieżące, jak utrzymanie zielni, sadzenie nowych drzew i krzewów, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg.

Jednostki odpowiedzialne za współrealizację Programu Ochrony Środowiska również zrealizowały szereg zaplanowanych w harmonogramie zadań.

Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bialskiego w latach 2015 – 2016 ocenia się pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie powiatu. Wskazuje ona, że zwiększają się długości podstawowych sieci infrastrukturalnych, takich jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oraz zwiększa się liczba mieszkańców mająca dostęp i korzystająca z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie omawianego powiatu.

 

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego za lata 2015 – 2016″
tekst: Leszek Niedaleki / “„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego za lata 2015 – 2016”
grafika: „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego za lata 2015 – 2016″
opracowanie: Leszek Niedaleki

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *