Powiat: Do 2020 boom inwestycyjny. Po ’20 wielki znak zapytania co z pieniędzmi z UE?

Przyjęto projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2018 – 2025. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu w latach 2015 – 2016 oraz plan finansowy obowiązujący na 30 września 2017 r. Posiłkowano się również prognozowanym wykonaniem budżetu za 2017 rok. Zapoznał się z Prognozą i zatwierdził ją Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.


Na przestrzeni lat 2018 – 2021 zaplanowano realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

wydatki bieżące:
– „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim
– „
Europejski staż nowym doświadczeniem zawodowym dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
– „
Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy
– „
European Educational Quality
– „
Staże zawodowe bez granic
– „
Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego
– „
On the Road!”
– „Scalanie gruntów obrębu: Pogorzelec i Dębów (dz. nr 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie”

wydatki majątkowe:
– „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” (1)
– „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bialski” (2)
– „Modernizacja i dostosowanie wraz z wyposażeniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Maniach z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego wraz z mieszkaniami chronionymi oraz centrum administracyjnym(3)
– „Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury” (4)
– „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” (5)
– „Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług” (6)
– „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego (byłej leśniczówki) z przeznaczeniem na potrzeby Muzeum (oficyna Kraszewskich)(7)
– „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie” (8)
– „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego
– „
Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie” (9)
– „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Łózkach(10)

 

wydatki majątkowe – drogownictwo:
– „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” –Rozbudowa drogi Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) w m. Witulin (1)
– „Przebudowa drogi Nr 1051L Zalesie – PiszczacTuczna – Sławatycze odcinek Kolonia Tuczna – Matiaszówka (2)
– Budowa chodnika przy drodze Nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy ul. Brzeska w Łomazach. (3)
– Budowa chodnika przy drodze Nr 1051L Piszczac Kolonia. (4)
– Budowa chodnika przy drodze Nr 1066L m. Zalutyń (5)
– Budowa chodnika przy drodze Nr 1071L Ortel Królewski I i Ortel Królewski II (6)
– Budowa chodnika przy drodze Nr 1114L m. Dołha (7)
– Budowa drogi powiatowej Nr 1114L DołhaSokule (8)
– Budowa drogi powiatowej Nr 1008L i 1009L m. Manie (9)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068L Ortel Królewski I – Piszczac (10)
– Przebudowa drogi Nr 1055L ul. Kodeńska w Piszczacu (11)
W latach następnych zaplanowano następujące inwestycje:
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1114L w m. Porosiuki (12)
– „Przebudowa mostu w Wysokie – dr. Nr 1114L Sławacinek Nowy – PorosiukiSokuleDołha – Sitno – Wysokie” (13)

 

Przy konstruowaniu prognozy kwoty długu, jak i wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji uwzględniono otrzymane informacje od jednostek organizacyjnych powiatu, zawarte umowy z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i instytucjami dotującymi oraz decyzjami budżetowymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, oraz danymi określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z wymogami ustawowymi dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bialskiego na rok 2018 wykazują zgodność z kwotami zawartymi w projekcie budżetu na 2018 rok.

Powiat Bialski w ostatnich latach realizował szereg inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym unijnym co rodziło konieczność zabezpieczenia udziału własnego. W związku z tym Powiat Bialski korzystał z kredytów długoterminowych, co wpłynęło na poziom zadłużenia powiatu. Kredyty zaciągane były na sfinansowanie deficytu budżetu, jak i spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Planowana na koniec 2017 r. kwota długu to ok. 15 mln 294 tys. zł. Na moment sporządzania prognozy kwoty długu Powiat dokonał wyboru banku udzielającego w 2017 r. kredytu w wysokości 7 mln 728 tys. zł, z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 7 mln 137 tys. zł na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. (5 mln 72 tys. zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu (raty do spłaty w 2018 r. to kwota 2 mln 64 i pół tys. zł).

Planowany okres kredytowania to lata 2018 – 2025 r. Planuje się skorzystać z dogodnych warunków kredytowania uzyskanych w drodze procedury przetargowej. Obowiązujące oprocentowania dotychczasowych kredytów oscyluje na poziomie 2,42% – 3,21%. Zakłada się elastyczność warunków kredytowania i możliwość niewykorzystywania kredytu w całej planowanej wysokości, a jedynie niezbędnej kwoty na pokrycie faktycznie wykonanego deficytu. Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 r. to kwota 20.365.901,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2018 r. planuje się na poziomie roku bieżącego w kwocie 350 tys. zł. W kolejnych latach prognozy kwota zabezpieczona na ten cel wzrasta, a następnie spada w związku ze zmniejszającym się planowanym zadłużeniem, jak i spadkową tendencją wysokości oprocentowania na rynku finansowym.

Dochody ogółem w latach prognozy oscylują w granicach 90 – 117 mln zł., tj. na poziomie zbliżonym jak w latach poprzednich. Dochody bieżące w 2018 r., jak i latach następnych oscylują na poziomie 87 – 90 mln zł, nie wykazują tendencji wzrostowej.

Dochody własne powiatu na przestrzeni lat nie ulegają znacznemu wzrostowi, przyrost roczny tych dochodów oscyluje w granicy 100 tys. zł. rocznie. Dotacje celowe z budżetu państwa wykazują tendencję malejącą. Zauważa się wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i znikomy wzrost udziałów w podatku od osób prawnych. Subwencja wyrównawcza i równoważąca na przełomie ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową w przeciwieństwie do subwencji oświatowej, która znacznie spada.

Subwencja oświatowa roku 2016 wynosiła ponad 17 mln 753 tys. zł, natomiast planowana subwencja roku 2018 to kwota 16 mln 464 tys. zł. Spadek na przestrzeni dwóch lat wyniósł prawie 1 mln 290 tys. zł. Planowana subwencja oświatowa 2018 r. nie pokrywa planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Przyczynia się to do znacznego obciążania budżetu.

Poziom zaplanowanych dochodów ogółem w 2018 r. w głównej mierze wynika z zaplanowanych znacznych dochodów majątkowych w formie dotacji z budżetu UE, w związku z zaplanowaną realizacją zadań bieżących i inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Mniejsze dochody zaplanowano w latach 2020 – 2025, gdyż w tym okresie nie planuje się dochodów majątkowych otrzymanych z budżetu unijnego. Rok 2020 jest ostatnim rokiem perspektywy programowania unijnego i na tym etapie trudno jest określić jakiego rodzaju inwestycje i zadania będą realizowane oraz czy będzie to się odbywało przy wsparciu zewnętrznym.

W latach tych zaplanowano jedynie dofinansowanie otrzymywane od innych JST w związku z planowanymi rocznymi inwestycjami wspólnymi. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zaplanowano w wysokości 1 mln 672 tys. zł. Planowana wysokość tych wpływów ustalona została na podstawie wykazu nieruchomości możliwych do zbycia na podstawie informacji uzyskanej od merytorycznego wydziału.

Dążąc do zwiększenia dochodów powiatu planuje się poprawę ściągalności należności budżetowych poprzez ciągły, bieżący monitoring należności, kontakt z dłużnikami, sukcesywne wystawianie wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych oraz kontakt z instytucjami, m. in. urzędem skarbowym, ośrodkami pomocy społecznej, sołtysami i policją.

Rok 2018 i lata następne to okres, w którym planuje się wprowadzenie oszczędności w ponoszeniu wydatków i ich restrukturyzację. Konstruując budżet roku 2018 kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania i ograniczania wydatków do niezbędnego minimum, ograniczając się do kwot zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Przyjęto również zasadę realizacji zadań przy wsparciu zewnętrznym, ograniczając w ten sposób angażowanie środków własnych.

W roku 2018 nie przewiduje się remontów bieżących ograniczając się jedynie do remontów awaryjnych i koniecznych. Zakupy materiałów i usług będą limitowane. Poddane analizie zostaną wydatki na płace i pochodne poprzez weryfikację stanu zatrudnienia i jego struktury.

Należy zauważyć, że wydatki bieżące zaplanowane w 2018 r. stanowią 74% planowanych wydatków ogółem, a wydatki na płace 40%, w tym w oświacie blisko 85% wydatków to wydatki na płace i pochodne.

W latach następnych planuje się kontynuację w/w kierunków działań.

W zakresie wydatków majątkowych zakłada się w latach 2018 – 2019 tendencję wzrostową, gdyż w tych latach zaplanowana jest realizacja szeregu inwestycji z dofinansowaniem unijnym, w związku z licznie złożonymi wnioskami o dofinansowanie, które zostały pozytywnie ocenione oraz kontynuacją zadań już realizowanych.

W latach ubiegłych oraz w roku bieżącym Powiat Bialski zawarł umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Są to m.in.:
– umowa na dostarczanie wody z sieci i odprowadzanie ścieków;
– umowa na dostarczanie energii;
– umowa na usługi telefoniczne i internetowe;
– umowa na przeprowadzanie badań lekarskich;
– umowa na usługi przesyłek skredytowanych, itp.

Umowy te charakteryzują się tym, że nie można określić łącznych nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach, gdyż wydatki są uzależnione od faktycznego zużycia i są trudne do oszacowania na etapie zaciągania zobowiązań. Dlatego koniecznym się staje upoważnienie Zarządu Powiatu do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / Zarząd Powiatu
grafika: arch. radiobiper.info
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *