Drelów: Nowy wóz bojowy na 90 lat OSP Żerocin (galeria)

W 1927 roku, w Żerocinie, z inicjatywy mieszkańców postanowiono powołać do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Do wojny powołano zarząd, wybudowano drewnianą strażnicę i pokryto ją blachą. Po wojnie powstała strażnica murowana. Pierwszy samochód strażacki jednostka otrzymała w 1968 roku.

W dniu 12 listopada 2017 roku strażacy z Żerocina świętowali 90 urodziny swojej jednostki. Niejako przy okazji nastąpiło poświęcenie i przekazanie do służby średniego wozu bojowego. To trzecie auto jakim dysponują od teraz strażacy z OSP Żerocin.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt Piotr Kazimierski, strażacy z PSP w Białej Podlaskiej, strażacy z Niemiec z powiatu Oberhawel. Dziś opis i kilka zdjęć z uroczystości. Niebawem film!!

Odznaczenia dla strażaków!
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Lubelskiego
odznaczenie otrzymali:
Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla niżej wymienionych druhów: Adam Wysocki, Bogdan Aranin, Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kulik, Ireneusz Miszczuk, Dariusz Woch, Roman Szafrański, Marek Hajczuk, Dariusz Kortoniuk, Krzysztof Michalczuk, Marian Aranin

Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Tadeusz Kurowski, Artur Zieniuk

Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Karol Bieniek, Krzysztof Bieniek, Paweł Michalczuk, Irosław Szafraniec, Sebastian Jaszczuk.

Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali druhowie: Damian Kowalczyk, Daniel Bieniek, Marcin Kwoczko, Michał Szafrański, Marcin Szafrański, Adrian Płochacki, Wojciech Kortoniuk, Mateusz Płochacki, Adam Kwoczko, Radosław Waszczuk, Tomasz Jaszczuk.

Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Drelowie przyznało odznaki „Za Wysługę Lat” niżej wymienionym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerocinie.
1. Henryk Truba – członek honorowy – 70 lat w straży,
2. Kazimierz Borowik – członek honorowy – 55 lat,
3. Piotr Goś – członek honorowy – 55 lat,
4. Zygmunt Nikończuk – członek honorowy – 50 lat,
5. Ryszard Aranin – członek – 50 lat,
6. Marian Aranin – członek – 40 lat,
7. Eugeniusz Hajczuk – członek – 40 lat,
8. Krzysztof Michalczuk – członek – 35 lat,
9. Bogdan Aranin – członek – 35 lat,
10. Waldemar Kiryluk – członek – 35 lat,
11. Ireneusz Miszczuk – członek – 35 lat,
12. Tomasz Bieniek – prezes – 30 lat,
13. Ryszard Jaszczuk – członek Komisji Rewizyjnej – 30 lat,
14. Ryszard Szafrański – wiceprezes-naczelnik, gospodarz – 25 lat,
15. Dariusz Woch – członek – 25 lat,
16. Roman Szafrański – członek – 25 lat,
17. Marek Hajczuk – członek – 20 lat,
18. Dariusz Kortoniuk – członek Komisji Rewizyjnej – 20 lat,
19. Dariusz Kulik – członek – 20 lat,
20. Irosław Szafraniec – członek – 15 lat,
21. Tadeusz Kurowski – skarbnik – 15 lat,
22. Artur Zieniuk – członek – 10 lat,
23. Krzysztof Bieniek – członek – 10 lat,
24. Sławomir Semeniuk – członek – 10 lat,
25. Paweł Michalczuk – członek – 10 lat,
26. Adrian Dżyg – członek – 10 lat,
27. Adam Wysocki – członek honorowy – 10 lat,
28. Radosław Panasiuk – członek – 10 lat,
29. Karol Bieniek – członek – 5 lat,
30. Arkadiusz Kiryluk – członek – 5 lat,
31. Henryk Panasiuk – członek – 5 lat,
32. Damian Kowalczyk – członek Zarządu – 5 lat,
33. Marcin Kwoczko – członek Komisji Rewizyjnej – 5 lat,
34. Daniel Bieniek – członek – 5 lat,
36. Adrian Płochacki – członek – 5 lat,
37. Sebastian Jaszczuk – członek – 5 lat,
38. Marcin Szafrański – członek – 5 lat,
39. Michał Szafrański – członek – 5 lat,
40. Adam Kwoczko – członek – 5 lat.

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻEROCINIE
20 stycznia 1927 roku z inicjatywy mieszkańców Żerocina nauczyciel miejscowej Szkoły Podstawowej Józef Szwed i jeden z mieszkańców wsi Bolesław Górski założyli Ochotniczą Straż Pożarną. W skład pierwszego zarządu OSP weszli: Prezes – Józef Sidorowicz, Naczelnik – Józef Szwed, Wiceprezes – Józef Kortoniuk, Skarbnik – Teodor Łaźko, Sekretarz – Czesław Wołodko. Jednostka liczyła 24 członków.

Do 1939 roku straż aktywnie uczestniczyła w życiu miejscowości. W 1939 roku wybudowano drewnianą strażnicę o wymiarach 5 x 12 m. Budynek został przykryty blachą.

Lata 1939-45 to okres wojny, wielu strażaków walczyło z okupantem, w 1941 roku zginął Jan Płochacki – członek OSP Żerocin.

Po 1945 roku rozpoczął się czas ciężkiej pracy i starań, by odbudować strażnicę, pozyskać samochód i potrzebny sprzęt.

W latach powojennych druhowie z OSP wchodzili w skład ośmioosobowego zespołu artystycznego, który przygotowywał przedstawienia o różnorodnej tematyce.

W 1960 roku zebrano pierwsze składki na budowę remizy, przewidywany wówczas koszt budowy wynosił 100 000 zł. W 1961 roku wybrano nowy Zarząd OSP. Jego skład: Prezes – Henryk Truba, Wiceprezes – Antoni Kulik, Wiceprezes – Kazimierz Borowik, Sekretarz – Władysława Hajczuk, Skarbnik – Józef Kozłowiec, Gospodarz – Józef Korolczuk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Franciszek Nikończuk. Jednostka OSP Żerocin liczyła 26 strażaków.

W 1963 roku wyposażenie jednostki składało się z: jednej sikawki ręcznej, jednego wozu bojowego, 90 metrów węży gaśniczych, 16 hełmów, dwóch pasów bojowych, trzech kombinezonów, jednej syreny ręcznej.

W 1964 roku zmienił się skład zarządu jednostki. Prezesem został Józef Litwiniuk, wiceprezesem Kazimierz Olesiejuk.

Kontynuowano budowę strażnicy i Domu Ludowego, komitetem budowy kierował
Mikołaj Sidorowicz.

W 1965 roku jednostka OSP otrzymała jedną motopompę. Do użytku oddano nowy Dom Ludowy z remizą. Zmieniono skład zarządu: Prezesem OSP został Mieczysław Semeniuk, wiceprezesem – Jan Michalczuk.

W 1966 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przekazała jednostce w Żerocinie nową motopompę Polonia M-800. W tym samym roku zamontowano pierwszą elektryczną syrenę strażacką. Nastąpiła też zmiana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, funkcję tę objął Mikołaj Sidorowicz.

Rok 1969 przyniósł kolejne zmiany w Zarządzie OSP. Prezesem został wybrany Józef Karski, funkcję naczelnika objął Tadeusz Kozłowiec. Zarząd Jednostki w tym składzie pracował do 1974 roku.

Pierwszy samochód strażacki jednostka OSP w Żerocinie otrzymała w 1968 roku, jego kierowcą został Józef Hajczuk i pełnił tę funkcję do 1972 roku, kiedy to na tym stanowisku zastąpił go Henryk Majczyna.

W 1973 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierowcy, funkcję tę objął Tadeusz Kozłowiec, który obowiązki kierowcy samochodu strażackiego pełnił przez dwadzieścia lat, do 1993 roku. Jego zastępcą był Ryszard Aranin.

W 1974 roku prezesem OSP został Józef Litwiniuk, naczelnikiem Mieczysław Hajczuk, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ryszard Aranin.
W latach 1976-1980 druh OSP Żerocin Józef Hajczuk pełnił funkcję Komendanta Gminnego OSP.

Rok 1979 przyniósł kolejne zmiany w Zarządzie OSP. Prezesem został wybrany Eugeniusz Hajczuk, naczelnikiem Franciszek Szafrański.

W 1984 roku naczelnika Franciszka Szafrańskiego zastąpił Krzysztof Michalczuk.
W 1987 roku prezesem OSP Żerocin został Henryk Truba, naczelnikiem
Ireneusz Miszczuk.

Kolejnych zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonano w 1991 roku. Prezesem OSP Żerocin został wybrany Zbigniew Grysiewicz, pełnił tę funkcję do 1995 roku, kiedy to został skreślony z listy członków OSP. Funkcję naczelnika objął Ryszard Szafrański i pełni ją do dnia dzisiejszego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Franciszka Olesiejuka.

W 1992 roku podjęto bardzo ważne decyzje o charakterze prawnym – zatwierdzono Statut jednostki oraz dokonano rejestracji OSP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działająca od 1992 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarowa Chłopców, której opiekunem był Marek Basara, w 1995 roku zajęła I miejsce, w 1996 roku – II miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn młodzieżowych.

W 1993 roku kierowcą samochodu strażackiego został Ryszard Szafrański, pełni on obowiązki kierowcy wozu pożarniczego do dnia dzisiejszego, od wielu lat jest też naczelnikiem OSP Żerocin.

W 1995 roku na stanowisko prezesa OSP Żerocin wybrano Tomasza Bieńka, który tę funkcje pełni do chwili obecnej. Nowy Prezes rozpoczął starania o wymianę wozu strażackiego, jego wysiłki zakończyły się sukcesem. W 1997 roku w 70. rocznicę założenia OSP Żerocin jednostka otrzymała samochód po karosażu. Pojazd odebrano w Osinach k/Częstochowy. Jednostka otrzymała też sztandar.

W 1997 roku uroczyście świętowano jubileusz 70 rocznicy powstania jednostki. Ksiądz proboszcz parafii Drelów Marek Szlanta odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strażaków, poświęcił nowy sztandar i wóz strażacki. Podczas uroczystości przekazano strażakom Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.

W 1998 roku Prezes OSP Tomasz Bieniek został radnym gminy Drelów, pełnił tę funkcję do 2002 roku.
W 1999 roku siedmiu strażaków z OSP Żerocin brało udział w zabezpieczaniu wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach.

Z inicjatywy Wójta Gminy Drelów Adama Szulika i radnego Tomasza Bieńka w czerwcu 2000 roku strażacy rozpoczęli prace rekonstrukcyjne kopca upamiętniającego pobyt Legionistów Piłsudskiego w Żerocinie. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w sierpniu 2000 roku.

Dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu strażaków i mieszkańców wsi kontynuowano prace przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej, nowy obiekt został oddany do użytku w grudniu 2000 roku. Rok później w nowym budynku szkolnym odbył się Gminny Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie.

Jednostka z własnych środków finansowych, pozyskanych dzięki organizacji zabaw tanecznych, przeprowadziła modernizację strażnicy. W 2001 roku w budynku zostało założone centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę, wykopano piwnicę z przeznaczeniem na kotłownię i hydrofornię.

Jednocześnie trwały starania o pozyskanie lekkiego samochodu strażackiego. Z Komendy Głównej Policji jednostka pozyskała samochód marki Żuk (najmłodszy w gminie). Równocześnie jednostka otrzymała zlecenie na zakup samochodu marki Lublin 3. Na zakup tego samochodu została zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Drelowie pożyczka w kwocie 20 000 zł.

Pożyczkobiorcami byli Krzysztof Korolczuk i Tomasz Bieniek, pozostali strażacy stali się poręczycielami. Samochód Żuk jednostka OSP Żerocin sprzedała OSP Kwasówka, pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na spłatę kredytu bankowego. Strażacy w czynie społecznym wybudowali garaż na pozyskany samochód, do budowy wykorzystano materiały pochodzące z rozbiórki starej szkoły.

Równolegle Zarząd OSP Żerocin prowadził starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działania wspierali Wójt Gminy Drelów Adam Szulik i Adam Wysocki – honorowy druh OSP Żerocin. Celem istnienia KSRG jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).

Rok 2002 przyniósł zmiany władz samorządowych. Wójtem Gminy Drelów został wybrany Piotr Kazimierski, który jednocześnie został prezesem Zarządu Gminnego OSP. Pan Wójt a zarazem prezes ZG OSP wspierał starania OSP Żerocin o wejście w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zabiegi zakończyły się sukcesem, w 2003 roku jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiono selektywny wywoływacz.

Członkowie naszej jednostki od lat z sukcesami biorą aktywny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez członków Ligi Obrony Kraju. Najwyższe lokaty zajmuje Tadeusz Kurowski.

Przez wiele lat w naszej gminie działała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami. Pies Bero i jego przewodnik Tomasz Bieniek odbyli mnóstwo szkoleń, zdali wiele egzaminów.

Ze środków MSWiA dokonano pierwszych specjalistycznych zakupów wyposażenia strażackiego – nabyto ubrania koszarowe, buty i ubrania specjalne.

W 2006 roku jednostka otrzymała, przekazany nieodpłatnie przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żerocinie, Barbarę Michalczuk, komputer z oprogramowaniem. W tym też roku nasza jednostka zajęła siódme miejsce w powiecie bialskim pod względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. W ramach wojewódzkiej dotacji zostały zakupione płytki do wozowni i dyżurki, ułożono je w czynie społecznym.

W 2007 roku OSP Żerocin świętowało 80. rocznicę założenia jednostki. W tym roku przeprowadzono modernizację Domu Ludowego: wymieniono podłogę w sali widowiskowej, dokończono instalację sieci centralnego ogrzewania, wymieniono drzwi garażowe. Ze środków dotacyjnych MSWiA zakupiono drabinę o długości 10 m oraz ubrania ochronne.

5 stycznia 2008 roku Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza z Psami odnalazła zaginionego Tomasza Antoniuka z Wólki Łózeckiej. W dniach 14-18 kwietnia 2008 r. Tomasz Bieniek uczestniczył w warsztatach przewodników psów ratowników w Nowym Sączu. Pies Bero i przewodnik Tomasz Bieniek uczestniczyli w plebiscycie „Pomóżmy Razem” ogłoszonym przez Telewizję Polską. Zajęli w nim II miejsce. 12 listopada grupa wystąpiła w programie „Pytanie na śniadanie”. Tomasz Bieniek, Mariusz Filipiuk i Zygmunt Szabaciuk o pracy przewodników psów z Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej opowiadali w Polskim Radiu.

15 listopada 2008 roku w drodze powrotnej z egzaminów samochód strażacki uczestniczył w wypadku. Tomasz Bieniek został ranny, przewieziono Go najpierw do szpitala w Grójcu, następnie do Radomia.

W 2009 roku sfinalizowano starania Prezesa o zainstalowanie w pomieszczeniach strażnicy Wioski Internetowej, 13 maja przywieziono meble, 5 czerwca komputery i osprzęt.

26 kwietnia 2009 roku w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce w gminie Drelów.

30 kwietnia ustawiono na placu szkolnym wykonany przez Jana Lewczuka krzyż, który zastąpił zniszczony, drewniany, stojący w tym miejscu od lat.
22 maja wykonano stabilizację drogi prowadzącej przez Starowieś, strażacy zadbali o jej utwardzenie poprzez polewanie wodą.

Prowadzone były prace remontowo-budowlane przy strażnicy; 30 maja w czynie społecznym strażacy zaleli fundamenty pod budynek przyszłej kuchni i łazienek, w kolejnych miesiącach kontynuowano rozbudowę. 29 sierpnia dobudowany fragment remizy został przykryty dachem wykonanym z blachy.

Prace dekarskie prowadzili:
Ryszard Szafrański, Tomasz Bieniek, Karol Bieniek, Tomasz Walczuk, Marcin Turyk.

W 2009 roku w ramach zakupów dotowanych KSRG zakupiono pilarkę spalinową, prądownicę turbo, pompę pływającą, zaś w 2010 roku aparat prądotwórczy, pompę szlamową, kurtynę wodną, buty specjalne, maszt oświetleniowy.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 20 lutego 2011 roku, wybrano zarząd OSP w składzie:
Prezes – Tomasz Bieniek,
Naczelnik – Ryszard Szafrański,
Zastępca naczelnika – Karol Bieniek,
Sekretarz – Damian Kowalczyk,
Skarbnik – Tadeusz Kurowski.
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Roman Szafrański, Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kortoniuk.

21 sierpnia 2011 roku w Żerocinie odbyły się Dożynki Gminne. W organizację dożynek włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi, główny ciężar prac organizacyjnych spadł na druhów z OSP oraz panie z KGW. Starościną dożynek była Renata Jaszczuk, starostą Krzysztof Semeniuk.

W cyklicznie organizowanych Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim w 2012 roku drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce w gminie.
Zarząd OSP Żerocin podjął decyzję o doposażeniu pomieszczeń Domu Ludowego w nowe stoły i ławki. Z lasów, stanowiących zasoby Skarbu Państwa, pozyskano drewno na wykonanie tych mebli.

Wiosną 2012 roku Zarząd OSP rozpoczął starania o budowę nowej remizy strażackiej. W sierpniu powstały pierwsze dokumenty dotyczące budowy.

8 lipca 2012 roku w dziesięciolecie powstania Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej z Psami przewodnik psa Bero – Tomasz Bieniek otrzymał medal honorowy Bolesława Chomicza – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

2 października 2013 roku jednostka OSP Żerocin została włączona do Grupy Ratownictwa Technicznego Powiatu Bialskiego. Czterech druhów skończyło kurs LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). 25 grudnia przeprowadzono szybką i sprawną akcję gaszenia pożaru, dzięki temu uratowano dom państwa Kwoczków.

Podczas zawodów strzeleckich, które odbyły się 2 marca 2014 roku, I miejsce zajął Mateusz Płochacki, drugie Ryszard Szafrański. Podczas zorganizowanych w maju Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce.

W marcu 2014 roku druhowie dbali o bezpieczeństwo uczestników bardzo ważnego dla gminy i parafii Drelów wydarzenia – Wielkiej Rekonstrukcji Męczeństwa Unitów Drelowskich, w maju prowadzili działania zabezpieczające mieszkańców Kępy Gosteckiej przed powodzią.

Dzięki życzliwości Wójta Gminy Drelów Piotra Kazimierskiego zakupiono dla jednostki drabiny aluminiowe składane, zaś z funduszu dotacyjnego KSRG nabyto narzędzia hydrauliczne.

30 grudnia sfinalizowano w Urzędzie Gminy zakup działki należącej dotychczas do Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek w Radzyniu Podlaskim. Obok działki powstanie nowy budynek remizy strażackiej. Kontynuowano prace nad przygotowaniem planów rozbudowy Domu Ludowego i nowej remizy strażackiej.
8 sierpnia 2014 roku na zawsze odszedł pies Bero.

Rok 2015 rozpoczął się tragicznie, w styczniu podczas prac leśnych zginął druh Krzysztof Korolczuk.
13 kwietnia zakupiono basen pożarniczy – zakup zasponsorowało Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski. Pomocy przy zakupie udzielił starszy kapitan Paweł Jakubowicz.
23 lipca 2015 roku do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Lublinie złożono wniosek o przyznanie nowego średniego samochodu bojowego. Jednostka OSP Żerocin jest jedną z trzech w powiecie bialskim, które taki samochód w 2017 roku otrzymały.

23 sierpnia Żerocin był gospodarzem Gminnych Dożynek. Prace przy organizowaniu tej uroczystości koordynowali wspólnie strażacy z OSP i gospodynie z KGW. Ogromny wkład pracy włożyli: Janina Waszczuk – radna wsi Żerocin i przewodnicząca KGW oraz Tomasz Bieniek – sołtys wsi. Starostami dożynek byli Katarzyna i Zdzisław Jaszczukowie.
Jesienią jednostka wzbogaciła się o nowe sprzęty. Z dotacji KSRG zakupiono poduszki pneumatyczne z osprzętem. Dzięki życzliwości Komendanta PSP w Białej Podlaskiej Zbigniewa Łaziuka pozyskano 10 tysięcy zł na zakup sprzętu do OSP.

7 stycznia 2016 roku druhowie z OSP Żerocin odebrali kluczyki do samochodu marki volkswagen, podarowanego przez strażaków niemieckich za symboliczne 1 euro. Ogromną pomocą przy pozyskaniu auta służył były starosta bialski Tadeusz Łazowski.
13 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Zmieniono skład Komisji Rewizyjnej, w jej skład weszli: Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kortoniuk, Marcin Kwoczko. Nowym sekretarzem wybrano Radosława Waszczuka.

17 marca przekazano samochód lublin 3 (LBI 998) dla druhów z OSP Przechodzisko. W kwietniu, dzięki wsparciu starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, sfinalizowano zakup przyczepki niezbędnej do przewożenia osprzętu.

21 kwietnia 2016 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Miedzyrzec Podlaski przekazał darowiznę w kwocie 2 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu.

23 lipca 2016 roku druhowie brali udział w zabezpieczeniu uroczystości, związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, organizowanych przez parafię Drelów. W dniach 10-11 września Zarząd OSP i KGW Żerocin wyjechał do Lichenia.

Kobiety z KGW brały udział w konkursie ogłoszonym przez dwumiesięcznik „Gospodyni” oraz „Tygodnik Poradnik Rolniczy” na najlepsze koło gospodyń. Panie znalazły się w gronie 16 najlepszych kół gospodyń działających w Polsce, zajęły pierwsze miejsce w województwie lubelskim. W Licheniu nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu.

Z funduszu KSRG zakupiono rozpieracz ramienny z końcówkami.
29 listopada 2016 r. w Białej Podlaskiej odbył się Zjazd Powiatowy OSP RP, druh Tomasz Bieniek został wybrany do Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego OSP RP.

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2017 roku wykorzystano basen pożarowy, znajdujący się na wyposażeniu OSP Żerocin. Basen ustawiono na Placu Wolności w Białej Podlaskiej, członkowie Bialskiego Klubu Morsa pokazywali, na czym polega morsowanie, czyli zimowa kąpiel na świeżym powietrzu.

W lutym 2017 r. ruszyła liga strzelecka. Strażaków z Żerocina reprezentowali
Ryszard Szafrański,
Tadeusz Kurowski,
Mateusz Płochacki,
Tomasz Bieniek,
Wojciech Kuźmiuk,
Marcin Kwoczko.
Drużyna OSP w składzie Mateusz Płochacki, Ryszard Szafrański, Tadeusz Kurowski
zajęła pierwsze miejsce.

18 marca wytyczono w terenie zarys budynku nowej remizy strażackiej w Żerocinie. Następnie dokonano wykopów pod fundamenty i przygotowano fundamenty. Prace murarskie prowadzili Leszek Płochacki i Jarosław Płochacki. 4 lipca ruszyły dalsze prace budowlane przy wznoszeniu pomieszczeń garażowych na samochody strażackie. Prace są prowadzone przez firmę Michała Mościckiego.

W październiku 2017 r. kronika OSP Żerocin została wysłana na Ogólnopolski Przegląd Kronik OSP. W ramach wykorzystania funduszy KSRG zakupiono radiotelefon cyfrowy.
25 października 2017 roku z kieleckiej firmy MOTOTRUCK odebrano nowy średni samochód pożarniczy IVECO.


materiał: Radiobiper Międzyrzec Podlaski
temat: Drelów gmina / OSP Żerocin
tekst: Halina Kurowska / Adam Bahonko / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *