Gm. Międzyrzec Podlaski: Zaproszenie do składania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

Wypełnione Karty przedsięwzięć można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  • bezpośrednio w pokoju nr 17 w budynku Urzędu Gminy,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: dotacja@miedzyrzecgmina.pl

Termin składania kart: od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 18 maja 2017 r. Decydująca dla zachowania terminów jest data wpływu karty do Urzędu Gminy lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL. Do LPR mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.

 


materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / grafika: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *