34. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na XXXIV sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” przy ul. Narutowicza 35A w Białej Podlaskiej. Obrady rozpoczną się o godz. 15:00. Z najważniejszych spraw wymienić można uchwałę o wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – to szansa na dofonansowanie budowy dróg powiatowych. Radni zdecydują też o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów sportowych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2016, oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącej załącznik do sprawozdania oraz sprawozdania z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego;
c) wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy;
d) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2017 rok;
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2017 – 2025;
f) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
12. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Powiat Bialski / Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
temat: Rada Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
grafika: arch. radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *