Sosnówka: Konkurs Fotograficzny

I. Organizator Wójt Gminy Sosnówka

II. Uczestnicy
Grupy wiekowe:
I grupa: dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
II grupa: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

III. Tematyka zdjęć:
– architektura i zabytki;
– miejsca historyczne;
– lokalna ludność i tradycja;
– piękno przyrody i krajobraz.

IV. Cel konkursu
1.Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii prezentujących Gminę Sosnówka: piękno przyrody i jej krajobraz, architekturę i zabytki, lokalną ludność, ciekawe miejsca historyczne a także lokalną tradycję i kulturę.

2.Promocja gminy poprzez wykorzystanie zgromadzonej unikalnej dokumentacji fotograficznej w materiałach, folderach, biuletynach, ulotkach mających za zadanie wszechstronną promocję gminy.
3.Zorganizowanie wystawy pokonkursowej prezentującej Gminę Sosnówka w UG Sosnówka.

V. Zasady ogólne
1.Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, na obszarze
Gminy Sosnówka

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo) oraz prace wykonane poza obszarem
Gminy Sosnówka.

3. Nadesłane prace należy opisać:
– imię i nazwisko autora;
– tytuł pracy;
– grupa wiekowa;
– miejsce wykonania fotografii- (miejscowość na terenie Gminy Sosnówka);
– nr telefonu;
– e-mail.

4. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
– rozmiar minimum 2560 x 1920 pixeli;
– rozdzielczość minimum 72 dpi;
– format pliku: JPG;
– maksymalny rozmiar zdjęcia – 7 MB z minimalną kompresją.

5. Autorzy zdjęć nadsyłają oświadczenie o posiadaniu całości praw autorskich
do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU

Organizator
nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego
przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw
osób trzecich.
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Sosnówka na profilu społecznościowym
facebook Gminy Sosnówka, oraz zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

VI. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, wpisujące się tematykę podaną w pkt. III Regulaminu.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Jeden autor może dostarczyć do 3 zdjęć z każdej z wymienionych kategorii w pkt. III Regulaminu.
4. Prace należy nadesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jestemwsosnowce@gmail.com
5. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

VII. Terminy
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać na adres
e-mail: jestemwsosnowce@gmail.com lub dostarczyć osobiście w formie elektronicznej do
Urzędu Gminy Sosnówka do dnia 10 czerwca 2017 r.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowo dostarczone prace, które nie będą brały udziału w konkursie. Planowane rozstrzygnięcie konkursu -19 czerwca 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Sosnówka. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną i za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Nagrody w konkursie: nagrody rzeczowe.
IX. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Organizator informuje,
iż dane osobowe uczestników konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Sosnówka i oficjalnym profilu społecznościowym facebook Gminy Sosnówka. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

Prace przesłane i zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach Gminy Sosnówka. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.


materiał: Gmina Sosnówka
tekst: Róża Lotek
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *