Wieści z Unii: Polska i kredyty hipoteczne

Polska musi dążyć do pełnego wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie kredytów hipotecznych – upomina Warszawę Komisja Europejska. Termin transpozycji odpowiedniej dyrektywy minął w marcu, jednak do tej pory część jej zapisów nie znajduje odzwierciedlenia w polskich przepisach. Polskie władze mają 2 miesiące na zlikwidowanie uchybień, potem sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska wezwała Polskę do zapewnienia pełnej zgodności jej krajowych przepisów dotyczących kredytów hipotecznych z prawem Unii. Celem dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (dyrektywa 2014/17/UE) jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów.

Jej główne przepisy obejmują:
– zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców, w tym obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów,
– wymogi dotyczące ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników,
– przepisy dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przedterminowa spłata, kredyty w walucie obcej, sprzedaż wiązana, edukacja finansowa, wycena nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości,
– paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia.

Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 21 marca 2016 r. Polska nie dotrzymała tego terminu, w związku z czym w maju 2016 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. W czerwcu 2016 r. Polska powiadomiła o częściowej transpozycji dyrektywy.

Ponieważ jednak przeważająca część przepisów dyrektywy nie została jeszcze wdrożona, dzisiejszy wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli władze polskie nie podejmą stosownych działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W notatce MEMO/16/4211 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 7 wezwań do usunięcia uchybienia, 77 uzasadnionych opinii, 3 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 4 decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 67 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK
materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska
UWAGA Mariusz Maksymiuk:
Przepraszamy za marną jakość zdjęć w tym dziale. Portal Komisji Europejskiej w Polsce z którego pobieramy materiały oszczędza na zdjęciach. Widocznie nikt z „menedżerów” portalu jak i kierownictwa portalu nie pomyślał o tym, że materiały mogą być dalej rozpowszechniane i publikowane a każdy z kolejnych serwisów a już nie wspominając prasy wolałbym zdjęcia w dobrej jakości i dużym formacie.
Trudno. Do zaproponowanych standarów wypada nam się jedynie dostosować.

One comment

  • HeniuKing

    Ta ustawa już jest. Moim zdaniem na plus. Większa ochrona, większe bezpieczeństwo. Cały rynek czekał na pełną regulację. Oby rozwijało się wszystko w tym kierunku. Oczywiście nie dotyka wszystkich ważnych aspektów, ale ważne, że w końcu się za to wzięli. Śledzę temat na https://hipoteki.net/ bo myślę o podobnym rozwiązaniu. Cieszę się, że będę mniej ryzykował. Szczególnie możliwość sprzedaży na własną rękę mi się podoba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *